Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2654/86 της Επιτροπής της 26ης Αυγούστου 1986 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή κατεψυγμένου βοείου κρέατος