Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3244/83 της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 1983 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως