Γραπτή ερώτηση αριθ. 391/87 του κ. Robert Delorozoy προς την Επιτροπή Θέμα: Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) - εναρμόνιση της ευρωπαϊκής φορολογίας