2013/231/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2013 , για τον διορισμό στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ενός τακτικού μέλους από την Ιρλανδία