Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 875/83 της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 1983 περί καθιερώσεως εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή αγγουριών καταγωγής Πολωνίας