Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 141/83 της Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 1983 περί τροποποιήσεως των νομισματικών εξισωτικών ποσών