Κανονισμός (EOK) αριθ. 3474/81 τής Επιτροπής τής 4ης Δεκεμβρίου 1981 περί τών ποσοτήτων προϊόντων τού τομέα τού προβείου καί αιγείου κρέατος πού εισάγονται από τήν Ουγγαρία κατά τή διάρκεια τών ετών 1981 καί 1982