Γραπτή ερώτηση αριθ. 229/83 του κ. Pierre-Bernard Cousté προς την Επιτροπή Θέμα: Διαβήματα της Επιτροπής προς τις ΗΠΑ σχετικά με το θέμα των κοινοτικών εξαγωγών ειδικού χάλυβα