Κανονισμός (EOK) αριθ. 724/82 τής Επιτροπής τής 30ής Μαρτίου 1982 περί επιβολής, αφενός, προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στίς εισαγωγές τών τυποποιημένων πολυφασικών ηλεκτρικών κινητήρων ισχύος από 0, 75 kW μή συμπεριλαμβανομένων έως 75 kW συμπεριλαμβανομένων, καταγωγής Βουλγαρίας, Πολωνίας, Λαϊκής Δημοκρατίας τής Γερμανίας, Ρουμανίας, Τσεχοσλοβακίας καί Σοβιετικής Ενώσεως, καί αΦετέρου περί περατώσεως τής διαδικασίας γιά τίς εισαγωγές τών ίδιων προϊόντων καταγωγής Ουγγαρίας