Sprawa C-516/17: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 29 lipca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — Spiegel Online GmbH/Volker Beck (Odesłanie prejudycjalne — Prawo autorskie i prawa pokrewne — Dyrektywa 2001/29/WE — Społeczeństwo informacyjne — Harmonizacja niektórych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych — Artykuł 5 ust. 3 — Wyjątki i ograniczenia — Zakres — Artykuł 5 ust. 3 lit. c) i d) — Sprawozdania z aktualnych wydarzeń — Cytowanie — Zastosowanie hiperlinków — Zgodne z prawem podanie do publicznej wiadomości — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuł 11 — Wolność wypowiedzi i informacji)