Υπόθεση C-516/17: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 29ης Ιουλίου 2019 [αίτηση του Bundesgerichtshof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Spiegel Online GmbH κατά Volker Beck (Προδικαστική παραπομπή — Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα — Οδηγία 2001/29/ΕΚ — Κοινωνία της πληροφορίας — Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων — Άρθρο 5, παράγραφος 3 — Εξαιρέσεις και περιορισμοί — Περιεχόμενο — Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχεία γ' και δ' — Παρουσίαση της επικαιρότητας — Παράθεση αποσπασμάτων — Χρήση υπερσυνδέσμων — Νόμιμη διάθεση στο κοινό — Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρο 11 — Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης)