Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 291/84 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 1984 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως