Γραπτή ερώτηση αριθ. 211/86 της κ. Anne-Marie Lizin προς την Επιτροπή Θέμα: Κατανομή μεταξύ Φλάνδρας και Βαλλονίας των ενισχύσεων του ΕΤΠΑ για το έτος 1985