Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3699/86 της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 1986 περί καθορισμού του ποσού της μεταβλητής πριμοδοτήσεως κατά τη σφαγή των προβατοειδών για τη Μεγάλη Βρετανία και των ποσών προς είσπραξη για τα προϊόντα που εξάγονται από την περιοχή 5