Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 685/84 της Επιτροπής της 15ης Μαρτίου 1984 περί καθορισμού του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται κατά την επιστροφή για τα σιτηρά