Παράταση της διαφοροποιημένης εφαρμογής της πρώτης οδηγίας του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1977 περί συντονισμού των νομοθετικών, ρυθμιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την πρόσβαση στις δραστηριότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων και την άσκηση του (77/780/ΕΟΚ)