Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2343/82 της Επιτροπής της 26ης Αυγούστου 1982 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή ζώντων βοοειδών καθώς και βοείου κρέατος εκτός του κατεψυγμένου