Γραπτή ερώτηση αριθ. 642/81 του κ. Pearce προς το Συμβούλιο Θέμα: Διάθεση των κονδυλίων του προϋπολογισμού