Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 360/85 της Επιτροπής της 12ης Φεβρουαρίου 1985 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του βοείου κρέατος