Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 654/83 της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 1983 για την τέταρτη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2416/82 περί δημοπρασίας για τον καθορισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή λευκασμένης όρυζας σε στρογγυλούς κόκκους με προορισμό ορισμένες τρίτες χώρες