Υπόθεση 72/87: Προσφυγή της SA Glaverbel κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που ασκήθηκε στις 9 Μαρτίου 1987