Κανονισμός (EOK) αριθ. 3333/81 τής Επιτροπής τής 20ής Νοεμβρίου 1981 περί ανακλήσεως τής επιβολής προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στίς εισαγωγές ανθρακικού νατρίου καταγωγής Βουλγαρίας καί περί περατώσεως τής έρευνας