Γραπτή ερώτηση αριθ. 1485/87 του κ. Christopher Jackson προς την Επιτροπή Θέμα: Δικαίωμα πολίτη της ΕΟΚ για πρόσθετο επίδομα σε χώρα διάφορη της δικής του