Κρατικές ενισχύσεις (άρθρα 92 έως 94 της συνθήκης ΕΟΚ) — 'Ανακοίνωση, σύμφωνα μέ τό άρθρο 93 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της συνθήκης ΕΟΚ, προς τους ενδιαφερομένους, πλην των Κρατών μελών, σχετικά μέ τό ιταλικό σχέδιο παροχής ενισχύσεως διασώσεως στά ναυπηγεία Alto Adriatico