Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3520/89 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 1989 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή κατεψυγμένου προβείου και αιγείου κρέατος