Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3081/82 του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 1982 περί συνάψεως συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά με το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καθώς και συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών