Υπόθεση 189/88: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε το Tribunal της Genova στην υπόθεση Cartorobica SpA και Ministero delle Finanze dello Stato