Υπόθεση C-421/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Oberlandesgericht Düsseldorf (Γερμανία) στις 8 Σεπτεμβρίου 2020 — Acacia Srl κατά Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft