Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1326/83 της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 1983 περί καθορισμού των εισφορών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών