Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1542/86 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 1986 για την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 2/85 της Μεικτής Επιτροπής ΕΟΚ—Αυστρίας «Κοινοτική διαμετακόμιση» για τα κείμενα στην ισπανική και πορτογαλική γλώσσα της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την εφαρμογή των κανονισμών περί της κοινοτικής διαμετακόμισης και την τροποποίηση των προσαρτημάτων της εν λόγω συμφωνίας