/* */

Υπόθεση 283/86: Προσφυγή της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά του Βασιλείου του Βελγίου, που ασκήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 1986