Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3102/86 της Επιτροπής της 7ης Οκτωβρίου 1986 περί χορηγήσεως διαφόρων παρτίδων αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη ως επισιτιστική βοήθεια