Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 88/87 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 1987 περί καθορισμού του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης για την 31η τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1659/86