Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 908/82 της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 1982 περί καθορισμού των τιμών ανασχέσεως και των εισφορών στον τομέα του κρέατος πουλερικών