Ανακοίνωση τησ Επιτροπήσ - Οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες: ένα πλεονέκτημα για την Ευρώπη