Γραπτή ερώτηση αριθ. 1793/81 του κ. Linkohr προς την Επιτροπή Θέμα: Σχέσεις ΕΟΚ-Λατινικής Αμερικής