Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 716/87 της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 1987 περί καθορισμού των ποσών που εισπράττονται στον τομέα του βοείου κρέατος για τα προϊόντα που εξήλθαν από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά την εβδομάδα από τις 23 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου 1987