/* */

Κανονισμός (EOK) αριθ. 2199/82 τής Επιτροπής τής 6ης Αυγούστου 1982 περί αποκαταστάσεως τής εφαρμογής τών δασμών γιά τόν ξυλολικό μόσχο τής διακρίσεως 29. 03 Β ex II τού Κοινού Δασμολογίου, καταγωγής Κίνας, δικαιούχου τών προβλεπομένων από τόν κανονισμό (EOK) αριθ. 3601/81 τού Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων