Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1176/85 της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 1985 περί ενάρξεως διαρκούς δημοπρασίας για την εξαγωγή 65 000 τόνων κριθής που κατέχει ο γαλλικός οργανισμός παρεμβάσεως