Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1432/86 της Επιτροπής της 14ης Μαΐου 1986 περί παραδόσεως μαλακού σίτου στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα ( ΠΕΠ / PAM ) βάσει της επισιτιστικής βοήθειας