Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Capotorti της 16ης Φεβρουαρίου 1982. # Rezguia Adoui κατά Βελγικού Δημοσίου και Δήμου της Λιέγης και Dominique Cornuaille κατά Βελγικού Δημοσίου. # Αιτήσεις για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Tribunal de première instance de Liège - Βέλγιο. # Δημοσία τάξη - Δικαίωμα διαμονής ή εγκαταστάσεως. # Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 115 και 116/81. Adoui και Cornuaille TITJUR