Υπόθεση 146/88: Προσφυγή της Rosanna Casazza-Milan Spozio κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που ασκήθηκε στις 25 Μαΐου 1988