Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1163/87 της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 1987 περί καθορισμού των τιμών ανασχέσεως και των εισφορών στον τομέα των αυγών