Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2850/87 της Επιτροπής της 24ης Σεπτεμβρίου 1987 περί καθιερώσεως εξισωτικής εισφοράς και αναστολής του προτιμησιακού δασμού επί της εισαγωγής νωπών λεμονιών καταγωγής Τουρκίας