Διορθωτικό στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση ειδικού πολυετούς προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης των έμπειρων στατιστικών συστημάτων (DOSES)