Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2770/87 της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1987 περί καθορισμού του ποσού της ενισχύσεως στον τομέα των ελαιούχων σπόρων