Γραπτή ερώτηση αριθ. 1429/81 του κ. Beumer προς την Επιτροπή Θέμα: Χρηματοδότηση έπιτοκίων για τις σοβιετικές παραγγελίες άγωγών φυσικού άερίου