89/675/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1989 σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών για την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των δυνατοτήτων αλιείας και της χρηματικής αντιστάθμισης που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Γουινέας- Μπισάου περί της αλιείας στα ανοικτά των ακτών της Γουινέας- Μπισάου για την περίοδο από τις 16 Ιουνίου 1989 έως τις 15 Ιουνίου 1991