Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2373/82 της Επιτροπής της 31ης Αυγούστου 1982 περί καθορισμού των επιστροφών πού εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα