Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3768/87 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 1987 περί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση